Par mums

        SIA “DDzKSU” ir izveidota 18.12.2003. reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (domes lēmums Nr.957), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

        LR uzņēmumu reģistrā SIA “DDzKSU” reģistrēta 23.01.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

        Uzņēmumu vada pilsētas domes pilnvarots valdes loceklis.

        SIA "DDzkSU" galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apkalpot dzīvojamās mājas, tāpēc vairākums mājokļu īpašnieku turpina sadarboties ar uzņēmumu.

        Uzņēmums apkalpo 818 mājas (dati uz 29.12.2017.).

        SIA "DDzKSU" pārvaldīšanā/apsaimniekošanā  esošās dzīvojamās mājas uz 29.12.2017.g.

    Uzņēmuma speciālistiem ir licences:

-    ēku konstrukciju projektēšanai;

-    siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai;

-    elektroietaišu izbūve, ekspluatācija, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

-    visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai.

 

Darbības un attīstības stratēgija

Rīcības plāns 2017.gadam

SIA "DDzKSU" gada pārskats par 2016.gadu un zvērinātu revidentu ziņojums par gada pārskatu

Nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016.gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2016.gadā

Budžeta plāns 2017.gadam

Organizatoriskā struktūra

Gada pārskats par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim (dati nav auditēti un bez pielikumiem)

Pielikums gada pārskatam par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Dalībnieku sapulces

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.- 2017.gadam