Par mums

 

        SIA “DDzKSU” ir izveidota 18.12.2003. reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (domes lēmums Nr.957), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

        Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, kā SIA “DDzKSU” ir reģistrēta 23.01.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

        SIA "DDzkSU" galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apsaimniekot dzīvojamās mājas, tāpēc vairākums mājokļu īpašnieku turpina sadarboties ar uzņēmumu.

         Uzņēmums apsaimnieko 816 dzīvojamās mājas (dati uz 09.05.2018.).

         Saskaņā ar SIA “DDzKSU” Statūtiem 2017.gada 1.septembrī uz pieciem gadiem par valdes locekli ir iecelts Aleksandrs Samarins.

Izglītība:

2004. – 2015.

Izglītības iestāde: Transporta un Sakaru institūts,

Kvalifikācija: Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

 

Profesionālā darba pieredze:

 

  • Daugavpils pilsētas domes DEPUTĀTS
  • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Projektu VADĪTĀJS
  • SIA “Dinaburg Media Group” Valdes LOCEKLIS
  • SIA “Fluck Publishing” Iespieddarbu MAKETĒTĀJS

 


 

        SIA "DDzKSU" pārvaldīšanā/apsaimniekošanā  esošās dzīvojamās mājas uz 29.12.2017.g.

    Uzņēmuma speciālistiem ir licences:

-    ēku konstrukciju projektēšanai;

-    siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai;

-    elektroietaišu izbūve, ekspluatācija, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

-    visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai.

Iepirkumu plāns 2018.gadam

2017.gada pārskats

Darbības un attīstības stratēgija

Rīcības plāns 2017.gadam

SIA "DDzKSU" gada pārskats par 2016.gadu un zvērinātu revidentu ziņojums par gada pārskatu

Nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016.gadā

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2016.gadā

Budžeta plāns 2017.gadam

Organizatoriskā struktūra

Gada pārskats par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim (dati nav auditēti un bez pielikumiem)

Pielikums gada pārskatam par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Dalībnieku sapulces

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.- 2017.gadam