Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Par mums

        SIA “DDzKSU” ir izveidota 18.12.2003. reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (domes lēmums Nr.957), saglabājot šī uzņēmuma tiesības un pienākumus.

        Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, kā SIA “DDzKSU” ir reģistrēta 23.01.2004., uzņēmuma statūtkapitāla 100% pieder pašvaldībai.

        SIA "DDzkSU" galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apsaimniekot dzīvojamās mājas, tāpēc vairākums mājokļu īpašnieku turpina sadarboties ar uzņēmumu.       

 

Par SIA “DDzKSU” valdes locekli iecelta Nataļja Rustkova (no 04.11.2022.g.)

Informācija par SIA "DDzKSU" valdes locekles profesionālo darba pieredzi un izglītību.

Uzņēmums apsaimnieko 786 dzīvojamo māju (dati uz 01.04.2024).

SIA "DDzKSU" pārvaldīšanā/apsaimniekošanā  esošās dzīvojamās mājas uz 01.12.2022.g. 

Uzņēmuma speciālistiem ir licences:

-    ēku konstrukciju projektēšanai;

-    siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu montāžai;

-    elektroietaišu izbūve, ekspluatācija, tehnisko parametru mērīšana un pārbaude;

-    visu veidu celtniecības un remontdarbu veikšanai.

Informācija par uzņēmumu

 Nr.p.k

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

SIA “DDzKSU” - vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadiem

SIA “DDzKSU” - vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadiem

 SIA “DDzKSU” vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.-2016.gadiem 

 

 

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x gadā

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

5.

Atalgojuma politikas principi

 

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1 x gadā

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (aktuālā).

  • SIA ”DDzKSU” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.  SIA ”DDzKSU” neveic ziedošanu (dāvināšanu). 

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

līdz nākamā mēneša 30.datumam

Kapitālsabiedrības 2019, 2020, 2021 gada 12 mēnešu darbības pārskati

- PZA un operatīvā bilance

- naudas plūsmas pārskats

Kapitālsabiedrības 2023.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2023-30.09.2023.)

Kapitālsabiedrības 2023.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2023-30.06.2023.)

Kapitālsabiedrības 2023.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2023-31.03.2023.)

Kapitālsabiedrības 2022.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2022-30.09.2022.)

Kapitālsabiedrības 2022.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2022-30.06.2022.)

Kapitālsabiedrības 2022.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2022-31.03.2022.)

Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-30.09.2021.)

Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-30.06.2021.)

Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2021-31.03.2021.)

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-30.09.2020.)

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-30.06.2020.)

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-31.03.2020.)

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2020-31.12.2020.)

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais) (par 01.01.2019-31.03.2019.)

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-30.06.2019.)

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-30.09.2019.)

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats (operatīvais)(par 01.01.2019-31.12.2019.)

8.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

  • SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība.Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai., reg. 90000077325 pieder 4 618 918 (četri miljoni seši simti astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100%  no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi

2022.gads.

2021.gads.

 

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības iepirkumi

13.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pastāvīgi

14.          

Dalībnieku sapulces  

 

Pastāvīgi             

 15.

Trauksmes celšanas sistēma

 

Pastāvīgi