Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Valsts energoefektivitātes paaugstināšanas programma

 

SIA Daugavpils dzīvokļu
un komunālās
saimniecības uzņēmums”

Energoefektivitātes pasākumi ar  AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM atbalstu
Programmas mērķis:

Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (projektu) īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem.
Dzīvojamās mājas ārējā izskata modernizācija, logu nomaiņa, tehnisko mezglu modernizācija un atjaunošana. Dzīvojamā māja tiek atjaunota un iegūst «otru iespēju», dzīvot šādā mājā ir ne tikai patīkami, bet arī izdevīgi finansiālā ziņā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte
 • Energoefektivitāte - enerģijas lietderīga izmantošana. Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast: kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai būs atšķirīgi.
 • Renovācija -būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju.
Renovācija sevī ietver

Visus darbus pilnā apjomā, kas nepieciešami balstoties uz energoauditora pārskatu:
 • fasādes ārsienu siltināšana;
 • gala sienu siltināšana;
 • cokolu siltināšana;
 • tehniskā stāva (bēniņu) siltināšana;
 • pagraba pārseguma siltināšana;
 • kāpņu telpu logu un durvju nomaiņa;
 • apkures sistēmas rekonstrukcija;
 • karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija;
 • ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.
 
Atbalsts daudzdzīvokļu ēku renovācijai

Ministru kabineta 2016. gada 15. martā apstiprināja jauna atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.
 • Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2022. gadam būs pieejami 166 470 588 euro.
 • Līdz 2022. gadam plānots atbalstīt aptuveni 1 040 ēku.
 • Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum).
 • Atbalsts būs pieejams vairākos veidos – kā grants (dāvinājums); garantijas; tiešais Altum aizdevums; kā arī tehniskās konsultācijas projektu sagatavošanai un veiksmīgai īstenošanai.
Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji
 • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi.
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita.
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējām domājamām kopīpašuma daļām.
 • Mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.
 • Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.
 • Energoefektivitātes projekta īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.
Renovācijas darbu finansējums
Pašvaldība
(Tehniskā dokumentācija)
ES fondi (Altum)  
 
 
Iedzīvotāju daļa tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai
Iedzīvotāju daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai
 

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programma

Līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās dokumentācijas izstrādei 80% apmērā:
- ēkas energosertifikāta izstrāde;
- ēkas tehniskā projekta izstrāde.
Līdzfinansējums pieejams, ja dzīvojamā māja pārņem pārvaldīšanas tiesības un tiks veikti renovācijas darbi.
 
Kārtība kādā tiek veikta dzīvojamo māju renovācija

Visi iedzīvotājus interesējošie jautājumi tiek apspriesti dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
1. Pirmā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (Nepieciešams 50%+1 balss)
- Tiek sniegta informācija par energoefektivitātes programmu un pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi.
2. Otrā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (Nepieciešams 2/3 balsu)
- Balstoties uz energosertifikāta datiem, iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par renovācijas darbu izmaksām.
Tiek pieņemts lēmums (kopsapulcē vai aptaujas veidā) par:
• dalību līdzfinansēšanas programmā;
• pilnvarojumu tehniskās dokumentācijas izveidē;
• pilnvarojumu piegādātāju atlasei projekta īstenošanai;
• pilnvarojumu pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai projekta īstenošanai;
• pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
3. Projekta izvērtēšana un atzinuma saņemšana
Pēc tehniskās dokumentācijas izveides dokumenti tiek nosūtīti AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" projekta izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
4. Konkursa izsludināšana un piegādātāju atlase
Pēc atzinuma saņemšanas tiek izsludināts konkurss un veikta piegādātāju atlase, kā arī tiek veikta saskaņošana ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum“.
5. Finansējuma piesaiste
Pēc piegādātāju atlases tiek izsludināts konkurss aizdevumam kredītiestādē, iedzīvotāju daļas segšanai uz noteiktu laika periodu.
Tiek veikti renovācijas darbi dzīvojamā mājā.
7. Darbu nodošana un siltumenerģijas rādītāju kontrole
Pēc renovācijas darbu veikšanas (?) tiek saskaņots ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" un notiek iegūto rādītāju kontrole un statistikas apkopojums par iegūtajiem energoefektivitātes rādītājiem.
 
Renovācijas darbi sākas ar ēkas energosertifikāta izstrādi

 
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas ietekmējošie pamatdarbi

Siltummezglu renovācija, ieskaitot automatizētu piegādes temperatūras kontroli atkarībā no āra gaisa temperatūras
Ietaupījuma potenciāls līdz 20% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

 

Sienu, jumta pārsegumu un citu konstrukciju siltumizolācija
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 9  līdz 20% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Termoregulēšanas vārstu un siltumenerģijas uzskaites ierīču uzstādīšana katrai siltumierīcei vai siltumskaitītāja uzstādīšana katram dzīvoklim
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 10  līdz 20% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Logu nomaiņa
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 2  līdz 13% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Cauruļvadu izolācija
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 5  līdz 10% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Kāpņu telpu durvju nomaiņa
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 2  līdz 9% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Samazināta un kontrolēta apkure kāpņu telpās
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 0,2  līdz 2% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

Pagraba pārsegumu
siltumizolācija
Ietaupījuma potenciāls ir robežās no 3  līdz 7% no iepriekšējā siltumenerģijas patēriņa

SIA”DDzKSU” pieredze renovācijas darbos

Tika veikti pilnīgas renovācijas darbi daudzdzīvokļu mājās Kandavas 4, Imantas 35, Ģimnāzijas 18, Vienības 4, Jātnieku 88, Cietokšņa 70.
Tika veikti daļējas renovācijas darbi daudzdzīvokļu mājās 18.novembra 197D, Vienības 28, Vienības 38A, Teātra 2.
 
 

Ģimnāzijas 18

Renovācijas izmaksas – 313 031.80 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 80%
Iedzīvotāju daļa – 62 606.36 EUR
Platība – 1 468 m2
Renovācijas darbu tarifs – 0.73 EUR/m2
Atmaksas termiņš – 5 gadi

Ģimnāzijas 18. Termokameras fiksējums pēc renovācijas darbu veikšanas un siltuma patēriņa samazinājums

Ģimnāzijas 18. Apkures vērtība


 
Ģimnāzijas 18.
Izdevumi, kas ir saistīti ar renovāciju apkures sezonā
 

 
 
Dzīvojamā mājā Imantas ielā 35 mājas renovācija tika veikta 25.06.2012.
 

2014.gadā tika pabeigta renovācija mājai pēc adreses
Vienības ielā 4. Kopējā summa 292640,38 EUR.

Dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 197D
renovācija tika veikta 18.10.2013.

 
 
Dzīvojamā mājā Vienības ielā 28
renovācija tika veikta 29.09.2013.
 
 

Dzīvojamā mājā Vienības ielā 28 cauruļvadu termofiksācija pirms un pēc renovācijas darbiem

Dzīvojamā mājā Kandavas ielā 4
mājas renovācija tika veikta 25.06.2012.

Dzīvojamā māja Cietokšņa ielā 70

Dzīvojamā māja Cietokšņa ielā 70