Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Līdzfinansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai

SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtības  daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai programmas mērķis:

• finansiālais atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem teritoriju labiekārtošanā un teritoriju apzaļumošanā;
• ērtu autostāvvietu un gājēju celiņu izveidošana;
• bērnu laukumu ierīkošana;
• pagalma apgaismošanas ierīču modernizācija.

 Līdzfinansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai:

1) brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai –70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk ka 50.00 EUR bez PVN uz 1m2 (būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas).

2) apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai – 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN, vienam apgaismojuma punktam (stabam);

3) bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;

4) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem – 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk ka 10.00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojams mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības;

5) atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu  uzstādīšanai- 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1.00 EUR bez PVN uz 1m2  dzīvojamās mājas dzīvojamās platības; 

6) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem – ne vairāk kā 60% no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1 000 eiro bez PVN vienam balkonam; 

7) tehniskās dokumentācijas izstrādei – 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

8) Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamās mājas gala sienu siltināšanas darbiem tiek piešķirts 30% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro bez PVN par 1 m2

 

Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

1) ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;

2) būvprojekta izstrādes izmaksas;

3) būvdarbu izmaksas;

4) labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

5) zālienu, apstādījumu un dobju ierikošana;

6) būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama).

.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu īstenošanas pamats:
  • ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;
  • vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas.
Līdzfinansējuma programmas realizētie projekti

 

 
 
 


 
 
Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

1) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 300 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2) Vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu.

3) Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītie zemes gabali robežojas savā starpā, veidojot kopēju iekšpagalmu, pieteikums par Pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai iesniedzams no visām kopējā iekšpagalma dzīvojamām mājām, ievērojot šo noteikumu prasības.

4) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par dalību Līdzfinansējuma pasākumos (aktivitātēs), kuru atbalsta ne mazāk kā 65% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

5) Pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajām palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15% no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts Pašvaldības līdzfinansējuma iesniegums, kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

6) Pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju.

Kārtība kādā dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par teritorijas labiekārtošanas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

Visi iedzīvotājus interesējošie jautājumi tiek apspriesti dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
1. Pirmā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
Apspriest un pieņemt lēmumu:
- par nepieciešamajiem labiekārtošanas darbiem;
- par tehniskās dokumentācijas izstrādi;
- par piegādātāju konkursa izsludināšanu projektēšanas darbiem.

2. Otrā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
-Apspriest un pieņemt lēmumu:
- projektēšanas organizācijas apstiprināšana projekta izstrādei un darbu izmaksu apstiprināšana;
- veicamo remontdarbu konkursa izsludināšanas apstiprināšana.

3. Trešā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
Apspriest un pieņemt lēmumu:
- būvniecības organizācijas un darbu izmaksu apstiprināšana;
- būvuzraudzības un remontdarbu kontroles pilnvarošana;
- lēmuma pieņemšana par dokumentu iesniegšanu Daugavpils pilsētas domē līdzfinansējuma saņemšanai.