Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programma

SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Daugavpils pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas līdzfinansējuma programma

Programmas mērķis:

Finansiālā atbalsta sniegšana energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:
1) bēniņu pārseguma siltināšana,
2) apkures sistēmas cauruļvadu un ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu siltināšana,
3) regulatoru un impulsa skaitītāju uzstādīšana katrā dzīvoklī ar mērķi samazināt apkures izmaksas, kā arī veikt individuālu siltuma patēriņa uzskaiti katram dzīvoklim un attālinātās ūdens patēriņa nolasīšanas iekārtas uzstādīšana,
4) jumta seguma remonts,
5) kāpņu telpu logu un durvju bloku nomaiņa.
6) gala sienu siltināšanas darbiem.

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

1. Logu un ārdurvju bloku nomaiņa vai atjaunošana koplietošanas telpās - 30% no faktiskajām izmaksām.

2. Jumta seguma atjaunošana - 30% no faktiskajām izmaksām.

3. Bēniņu pārseguma siltināšana  - 30% no faktiskajām izmaksām, ja jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo 10 gadu laikā.

4. Karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņas - 30% no faktiskajām izmaksām.

5. Gala sienu siltināšanas darbiem - 30% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN.

6 Darbi, kas saistīti ar siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņa individuālu uzskaiti (cauruļu, radiatoru nomaiņa, regulēšanas un nolasīšanas ierīču uzstādīšana) - 70% no faktiskajām izmaksām.

7. Tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta izstrāde, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos - 80% no faktiskajām izmaksām.


Energoefektivitātes paaugstināšanas ietekmējošie pamatdarbi:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Līdzfinansējuma programmas realizētie projekti
Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:
1. jābūt nodotām pārvaldīšanas tiesībām dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējai platībai jābūt lielākai par 300 м2, un mājai jābūt pieņemtai ekspluatācijā līdz 2000 gadam;
3. vienai personai pieder ne vairāk kā 50% no kopējā dzīvokļu īpašuma dzīvojamā mājā;
4. neapdzīvojamo telpu platība (telpas kurās tiek veikta saimnieciskā darbība) nepārsniedz 50% no kopējās dzīvojamās mājas platības;
5. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ir izstrādāta tehniskā dokumentācija;
6. lēmumam par dalību dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā un       līdzfinansējuma iegūšanai nepieciešams:
     ne mazāk par 2/3 dzīvokļu īpašnieku balsu.

Kārtība kādā dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par energoefektivitāres pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
 
Visi iedzīvotājus interesējošie jautājumi tiek apspriesti dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
1. Pirmā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
Lēmuma pieņemšana:
- par nepieciešamajiem remontdarbiem;
- par tehniskās dokumentācijas izstrādi;
- par piegādātāju konkursa izsludināšanu projektēšanas darbiem.
2. Otrā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
- projektēšanas organizācijas apstiprināšana projekta izstrādei un darbu izmaksu apstiprināšana;
- veicamo remontdarbu konkursa izsludināšanas apstiprināšana.
3. Trešā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
- Būvniecības organizācijas un darbu izmaksu apstiprināšana;
- Būvuzraudzības un remontdarbu kontroles pilnvarošana;
- Lēmuma pieņemšana par dokumentu iesniegšanu Daugavpils pilsētas domē līdzfinansējuma saņemšanai.

Sveiki! Es esmu Namiņš!
Varu Jums palīdzēt?