Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
02.10.2018 10:55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, pārdod, rīkojot mutisko izsoli, prasījuma tiesības pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGS”, reģistrācijas Nr.40003575001, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGA GRUPA”, reģistrācijas Nr.40003845391, juridiskā adrese: Vīlandes iela 10-1, Rīga, LV-1010,

sekojošā apmērā:

  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGS”, reģistrācijas Nr.40003575001:

-          pamatparāds uz 2018.gada 31.augustu – 22361,55 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro un piecdesmit pieci centi);

-          tiesāšanās un nolēmumu izpildes izdevumi – 303,79 EUR (trīs simti trīs euro un septiņdesmit deviņi centi).

Kopā: 22665,34EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un trīsdesmit četri centi).

  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REGARD LĪZINGA GRUPA”, reģistrācijas Nr.40003845391:

-          pamatparāds uz 2018.gada 31.augustu – 5370,78 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un septiņdesmit astoņi centi);

-          tiesāšanās un nolēmumu izpildes izdevumi – 628,61 EUR (seši simti divdesmit astoņi euro un sešdesmit viens cents).

Kopā: 5999,39 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un trīsdesmit deviņi centi).

Izsole notiks 2018.gada 28.septembrī plkst.10.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” konferenču zālē, Liepājas ielā 21, Daugavpilī.      

Pretendentiem jāpiesakās “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas iela 21, Daugavpils, pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.09.30.

Ar izsoles Nolikumu var iepazīties šeit.

Paziņojums par rezultātiem

Kontakttālrunis uzziņām: 65407282; 65434988.