Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
23.09.2021 13:25
SIA „DDzKSU” no 2021. gada 22. septembra sāka pieslēgt apkuri visām apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām. Gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, lūgums zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.

- 1.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Imantas iela 35A, Daugavpilī) 654-25441 vai 654-25130;
- 2.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Inženieru iela 2A, Daugavpilī) 654-44031 vai 654-42702;
- 3.Namu apsaimniekošanas iecirknis (Kauņas iela 7, Daugavpilī) 654-37044 vai 654-31939.
- Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267
- Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043
- Avārijas dienests 654-76100; 27013911

Var griezties uz jebkuru no norādītiem tālruņa numuriem. Apkures sezonas sākumā visi kontakttālruņi ir pārslogoti, lūgums izturēties ar sapratni un sniegt tikai konkrētu informāciju, kuru no jums pieprasa.

SIA „DDzKSU”
22.09.2021 07:50
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums” turpina aicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības. Tas ir nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki turpmāk paši varētu noteikt, kādi darbi veicami viņu mājā un kāds būs to finansējuma avots. Nepārņemtajām dzīvojamām mājām sākot ar nākamo gadu var mainīties pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa, un dažos gadījumos tā var diezgan būtiski atšķirties no pašreizējās.
Tas, ka dzīvokļu īpašniekiem jāpārņem viņu mājas pārvaldīšanas tiesības, nav pašvaldības vai apsaimniekojošās organizācijas iegriba. To nosaka likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (https://likumi.lv/ta/id/35770-par-valsts-un-pasvaldibu-dzivojamo-maju-privatizaciju), kas stājās spēkā vēl 1995.gada 27.jūlijā. Tomēr, pārņemšanas procedūra joprojām nav nokārtota 330 no gandrīz 800 SIA “DDzKSU” apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, par ko uzņēmumam regulāri atgādina Valsts kontrole.
SIA “DDzKSU” ik gadu veic māju tehnisko apsekošanu un vizuālo pārbaudi un uz tā pamata nosaka, kādi remonta un uzturēšanas darbi ir veicami katrā no ēkām. Pašlaik šādu darbu veikšana un to finansējuma avoti tiek saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem. Sākot ar nākamo gadu, iespēja atteikties no piedāvātajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pieņemt lēmumu par to apmaksas kārtību un veidiem būs tikai tām mājām, kas pārņems pārvaldīšanas tiesības. Tas neuzliek nekādus papildus pienākumus, toties ļauj pašiem pieņemt saimnieciskus lēmumus un arī pretendēt uz Daugavpils pilsētas pašvaldības un ALTUM līdzfinansējuma saņemšanu.
Savukārt tām mājām, kuras to nebūs izdarījušas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa no 2022.gada 1.janvāra tiks aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Proti, gadījumā, ja SIA “DDzKSU” veicot apsekošanu konstatēs bojājumus konstruktīvajos elementos vai inženierkomunikācijās, uzņēmums būs spiests iekļaut ar remontdarbu veikšanu saistītos izdevumus apsaimniekošanas maksas tarifā. Turklāt, šādām mājām visu darbu izmaksas būs jāsedz pilnā apmērā, bez līdzfinansējuma piesaistīšanas iespējas.
Apsaimniekošanas maksas tarifs 2022.gadam tiks publicēts SIA “DDzKSU” mājas lapā no 2021.gada 15.oktobra atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.408. Taču iedzīvotājus, īpaši tos, kuru mājās nepieciešami remonti, kas prasa ievērojamus naudas ieguldījumus, aicina izpētīt situāciju un uzsākt mājas pārvaldīšanas pārņemšanu savlaicīgi.
Iespēja pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības saglabāsies pēc 2021.gada 15.oktobra sešu nedēļu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.408 noteiktajai kārtībai.
Lai pieņemtu lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ir nepieciešams organizēt dzīvokļu īpašnieku sapulci vai aptauju, saņemt 50% + 1 dzīvokļu īpašnieku piekrišanu un parakstīt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Sapulci/aptauju ir tiesīgs ierosināt ikviens dzīvokļa īpašnieks vai mājas pārvaldnieks (SIA “DDzKSU”). Savukārt SIA “DDzKSU” sniegs visu nepieciešamo informāciju sapulces/aptaujas organizēšanai.
Lai saņemtu pilnu informāciju par to, kāda ir situācija konkrēti jūsu mājā, kā ir iespējams organizēt iedzīvotāju aptauju, kā arī visu pārējo ar mājas pārvaldīšanas pārņemšanas procesu saistīto jautājumu gadījumā var griezieties pie DDzKSU speciālistiem, zvanot pa tālr. 65407287, 65407280. 65407282, 65407291.
Visa nepieciešamā informācija ir pieejama arī SIA “DDzKSU” mājas lapā www.ddzksu.lv .
21.09.2021 11:41
Šogad agrāk nekā ierasts gaisa temperatūra pazeminājusies līdz līmenim, pie kura tradicionāli tiek sākta centralizētā siltumapgāde. Apkures sezonas uzsākšana atkarīga no laika apstākļiem, kā arī no iedzīvotāju un apsaimniekotāju vēlmēm un iespējām. Vēsturiski apkures sezona tiek sākta tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīd zem +8 grādiem. Pamatojoties uz to, SIA „DDzKSU” plāno no 2021. gada 22. septembra pieslēgt apkuri visām apsaimniekotajām mājām.
Šobrīd apkure tika pieslēgta jau 109 dzīvojamās mājās. Tās ir mājas, no kurām SIA „DDzKSU” saņemts rakstisks iesniegums no pilnvarotas personas par apkures sezonas uzsākšanu . Veidlapa pieejama SIA „DDzKSU” mājas lapā. Jāatceras, ka šādu iesniegumu var uzrakstīt cilvēks, kuram ir pilnvara pieņemt mājas iedzīvotāju vārdā šādu lēmumu, vai arī jānodrošina kopsapulces lēmums, kurā lēmuma pieņemšanai jābūt 50% +1 dzīvokļu īpašnieku balsij.
20.09.2021 10:20
Paziņojam, ka apkures sezonas sagatavošanas tuvojas noslēgumam, ar ko aicinām iedzīvotājus uzsākt apkures sezonu sev piemērotā laikā. Rakstiskus vai elektroniskus pieteikumus par apkures sistēmas pieslēgšanu dzīvojamās mājās var iesniegt:
- dzīvojamās mājas pilnvarota persona vai iniciatīva grupa;
- dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).
Gadījumā ja dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešama SIA „DDzKSU” palīdzība dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanai, aicinām vērsties SIA „DDzKSU” namu apsaimniekošanas iecirkņos pa tālr.:
- 1.NAI (Imantas iela 35A, Daugavpilī) 654-25441 vai 654-25130;
- 2.NAI (Inženieru iela 2A, Daugavpilī) 654-44031 vai 654-42702;
- 3.NAI (Kauņas iela 7, Daugavpilī) 654-37044 vai 654-31939.
Informējam, ka SIA „DDzKSU” turpina saņemto līdz 2021.gada 31.augustam pieteikumu izpildi apkures sildierīču nomaiņai, ar ko pastāv īslaicīgs mājas apkures apgādes pārtraukums apkures sezonas uzsākšanas gadījumā.
Papildus informējam, ka gadījumā ja namu pārvaldnieks nesaņems pieteikumu par apkures sezonas uzsākšanu, tad SIA „DDzKSU” rīkosies atbilstoši esošiem laika apstākļiem.
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskas daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043 vai Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267.

16.09.2021 18:45
Lieliska ziņa Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem. 16. septembrī tika pabeigti remontdarbi doktorātā telpās pēc adreses A. Graftio 29.
Ar SIA „DDzKSU” spēkiem tika likvidētas avārijas situācijas sekas. Tika nomainītas deformētas iekšdurvis, remontētas bojātās sienas un griesti, noņemts pelējums, daļēji nomainīts grīdas segums. Jāatzīmē, ka doktorāts nepārtrauca savu darbu un pieņēma pacientus vienlaikus. Bet visas šīs neērtības bija tā vērtas, lai šodien šīs ārstniecības iestādes izremontētās telpas iepriecinātu apmeklētājus.
10.09.2021 09:17
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta
darbiem Vaļņu ielā 29, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 14.09.2021.
no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc
sekojošām adresēm:

Vaļņu ielās 31; 33a; 37; 39; 41

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
08.09.2021 10:41
Rūpējoties, lai katrā Latvijas uzņēmumā un mājā būtu droša un kvalitatīva elektroapgāde, turpinām veikt elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā vairākkārt īslaicīgi var tikt pārtraukta elektrības piegāde:

08.09.2021 laika posmā no plkst. 08:00 līdz 11:00 (atslēguma Nr. 800356)

• Piekrastes iela 45, Daugavpils KĀPŅU TELPA

Jautājumu gadījumā, lūdzam zvanīt pa tālr.: 29117296, 67726231.
02.09.2021 13:05
SIA “DDzKSU” paziņo, ka no 2021.gada 1.septembra iesniegumi no iedzīvotājiem apkures ierīču maiņai un ūdens noliešanai no apkures sistēmas vairs netiks pieņemti, sakarā ar nepieciešamību apkures sistēmu profilaksei pirms sezonas uzsākšanas.

SIA “DDzKSU” lūdz savlaicīgi ieplānot apkures ierīču maiņu.

Tālruņi informācijas saņemšanai: 654-34043, 654-07273.
25.08.2021 09:11
Precizējot 2021.gada 12.augusta paziņojumu Nr.1.12/0312 par dalībnieku sapulces sasaukšanu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) paziņo, ka 2021.gada 30.augustā plkst. 10.00, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar papildināto dienas kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017. – 2020. gada plāna izpilde.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
20.08.2021 13:55
Dezinsekcijas un deratizācijas darbi, kas iekļauti apsaimniekošanas tarifā, tiek plānoti 2 reizes gadā (jūnijs, oktobris).
SIA „ DDzKSU” apkalpo tikai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas (bēniņi un pagrabi).
Rūpēties par tīrību un kārtību savā dzīvoklī ir dzīvokļa īpašnieka pienākums. Dažreiz dzīvojama mājā un dzīvokļos tiek manīti dažādu veidu kaitēkļi, kas rada ne tikai neērtības, bet ir arī dažādu slimību pārnēsātāji.
Ja dzīvoklī parādās kukaiņi vai grauzēji, Jūs varat griezties pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” un jāpasūta deratizācijas vai dezinsekcijas pakalpojums.
Deratizācija – pasākumu kopums, kurš virzīts grauzēju iznīcināšanai (žurkas, peles) un īpašuma aizsardzībai no viņu kaitīgas iedarbības;
Dezinsekcija – kukaiņu(skudru, tarakānu, mušu, kožu, blakšu u.c) iznīcināšana, izmantojot mūsdienīgus ķīmiskos līdzekļus, kas nav kaitīgi cilvēku veselībai.

Informācijas tālrunis 65424769, 22001171
09.08.2021 15:27
Paziņojums mikrorajona „Križi” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

Poligona ielā 48, 58;
Viršu ielā 46, 47, 48, 50.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 16.augusta plkst.0.00 līdz 17.augustam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
09.08.2021 08:53
Paziņojums mikrorajona „Vecstropi” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 319, 319B, 319V;
Atpūtas ielā 43;
Čiekuru ielā 3, 3B, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8;
Vaiņodes ielā 6.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 9.augusta plkst.00:00 līdz 10.augustam 16:00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
06.08.2021 09:03
Plāna remonti dzīvojamā fonda sagatavošanai nākamajai apkures sezonai tuvojas beigām.
SIA „DDzKSU” pieņem iedzīvotāju pieteikumus darbiem apkures sistēmās, ieskaitot sistēmas ūdens noliešanai un piepildīšanai, radiatoru nomaiņai, dvieļu žāvētāju pārnešanai vai nomaiņai, līdz 2021.gada 31.augustam, ieskaitot. Pieteikumus var iesniegt SIA „DDzKSU” Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
No septembra tiks uzsākti māju apkures sistēmu aizpildīšanas un iepriekšējās atgaisošanas darbi, tāpēc pieteikumi iepriekš norādītajiem darbiem, izņemot avārijas gadījumus, netiks pieņemti.

Tālruņi informācijas saņemšanai: 654-34043, 654-07273.
29.07.2021 15:55
Ārkārtējās situācijas laikā, kas tika izsludināta valstī no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. aprīlim, bija aizliegts veikt darbus dzīvokļos, tai skaitā mainīt ūdens patēriņa skaitītājus. Pēc ārkārtējās situācijas beigām iedzīvotājiem tika doti trīs mēneši, lai nomainītu nokavētos ūdens mērītājus. Tomēr ne visi ir izpildījuši šīs prasības. Sakarā ar to, jau augusta rēķinos, tiem SIA “DDzKSU” klientiem, kuri laikus nav nomainījuši ūdens patēriņa skaitītājus, tiks aprēķināts neuzskaitītais ūdens.

Jums vēl ir laiks atrisināt šo problēmu. Tuvākajā laikā Jums jāsazinās ar uzņēmuma abonenta nodaļas speciālistiem pa tālruni: 65407287. To var izdarīt darba dienās: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00.
26.07.2021 12:00
Precizējot 2021.gada 20.jūlija paziņojumu Nr.1.12/0281 par dalībnieku sapulces sasaukšanu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) paziņo, ka 2021.gada 4.augustā plkst.10.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar sekojošo darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.–2020.gada plāna izpilde.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un
kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai
stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo
nosacījumu grozījumu saskaņošana.
5. Par aizdevuma līguma slēgšanu.
23.07.2021 08:13
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Cēsu ielā 28A, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 29.07.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Cēsu ielās 26; 32; 36

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
22.07.2021 15:29
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem Ķieģeļu ielā 16, kurus veiks SIA “Daugavpils ūdens”, 27.07.2021. no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

* Ķieģeļu ielās 4; 5; 16; 17; 18; 19

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
20.07.2021 15:04
PAZIŅOJUMS
par dalībnieku sapulces sasaukšanu


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 4.augustā, plkst.10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.–2020. gada plāna izpilde.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un
kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai
stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo
nosacījumu grozījumu saskaņošana.
19.07.2021 10:30
SIA „DDzKSU” izpilddirektora amatu ieņēmis N. Petkevičs
No 19. jūlija SIA „DDzKSU” izpilddirektora amatā uzņēmuma valdes loceklis Ilona Jakovļeva iecēla pieredzējušu speciālistu, inženieri Nikolaju Petkeviču. Viņš būs atbildīgs par namu apsaimniekošanas iecirkņu, ražošanas un tehniskās bāzes un tehniskās nodaļas darbu.
Uzņēmuma vadība uzticēja Nikolajam Petkevičam šo augsto amatu, jo viņš jau četrpadsmit gadus strādā SIA „DDzKSU”. Lieliski pazīst darba specifiku, darba kolektīvā ir cieņā. Pirms darba uzsākšanas SIA „DDzKSU” 2007. gadā N. Petkevičs 10 gadus nostrādāja AS „Daugavpils Siltumtīkli”, sākot darba gaitas par vienkāršu santehniķi. Ieguvis inženiera izglītību, tika pieņemts darbā specialitātē Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā. No 2019. gada vadīja ražošanas tehnisko nodaļu.
“Mūsu uzņēmuma galvenais uzdevums ir kvalitatīvi apkalpot dzīvojamo fondu. Tieši šo uzdevumu es apņemos izpildīt dotajā amatā. Mums ir ļoti svarīgi uzlabot uzņēmuma darbu!”- teica N.Petkevičs.
12.07.2021 07:56
Paziņojums mikrorajona „Jaunbūve” un „Ķīmija” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:

18.Novembra ielā 82, 85/87, 89, 90, 97a, 102, 106, 157, 159, 166, 171, 173, 186, 188, 190, 195, 195a, 195v, 197, 197a, 197d, 197g, 199a;
A.Pumpura ielā 55, 70, 99, 135, 137, 139, 141, 150;
Aglonas ielā 3;
Aizpilsētas ielā 33;
Arodu ielā 3, 15, 40, 98a, 104a;
Bauskas ielā 5, 6, 7, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112;
Dobeles ielā 1, 8, 20, 22;
Grodņas ielā 34, 40, 42;
Jātnieku ielā 14, 42, 42a, 75, 79;
Jelgavas ielā 23, 25, 29;
Kauņas ielā 7, 9, 43, 42/44, 66, 72, 74;
Kronvalda ielā 2;
Krustpils ielā 2, 4;
Lielā Dārza ielā 3, 5, 34, 44, 46, 48;
Liepājas ielā 15, 17, 23, 25, 31;
Mazā Dārza ielā 1, 9, 13;
Marijas ielā 3, 4, 8, 10;
Miera iela 14, 16, 64, 66, 141, 143;
Puškina ielā 7, 19, 21, 52, 55, 90, 92, 101;
Siguldas ielā 11, 21;
Strādnieku ielā 4, 27, 35, 43, 68, 70, 72, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 101, 105, 107, 109;
Tautas ielā 8, 16, 20, 30, 49, 83, 84, 85, 86, 96, 98;
Tukuma ielā 1, 4, 15, 22, 23, 24, 32, 38, 72, 74;
Užvaldes ielā 5;
Valkas ielā 5;
Valmieras ielā 24;
Varšavas ielā 1, 3, 5, 13a, 15, 16, 20, 22;
Ventspils ielā 1a, 4a, 19, 22, 41, 65a;
Ziemeļu ielā 7, 7a, 7b, 8.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 2.augusta plkst.0.00 līdz 6.augustam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.

12.07.2021 07:55
Paziņojums mikrorajona „Ruģeli” iedzīvotājiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt ikgadējos darbus, kas ir saistīti ar siltumtīklu sagatavošanu darbam ziemas laika apstākļos, PAS „Daugavpils siltumtīkli” veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un to remontu dzīvojamās mājās:
Gaismas ielā 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
Akadēmika Graftio ielā 21, 23, 29, 31.


Paziņojam, ka karstā ūdens piegāde tiks pārtraukta no 2021.gada 26.jūijla plkst.0.00 līdz 27.jūljiam 16.00.
Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un remonta laikā rekomendējam aizvērt noslēdzošo armatūru pirms karstā ūdens skaitītāja, lai aprēķinos tiek ņemts vērā tikai faktiski izlietotā karstā ūdens daudzums. Pārrēķins par karsto ūdeni netiks veikts.


Papildus informāciju Jūs varat saņemt SIA „DDzKSU” avārijas dienestā, pa tālruni 654-76100.
09.07.2021 11:52
LDZ informē, ka 15.07.2021.g. no plkst. 10:00 līdz 14:00 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde sekojošos objektos:

2.Preču 8, 17, 19, 21, 25, 25a;


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
08.07.2021 11:02
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2021.gada 14.jūlijā, plkst.10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA Valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA Valdes locekļa ievēlēšana.
29.06.2021 14:51
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada
pieslēgšanas darbiem_Motoru ielā 4R,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA
“Būvmehanizācija D”, no 05.07.2021. plkst. 22:00 līdz 06.07.2021.
plkst. 06:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Cēsu ielā 8, 10, 20a, 22, 26, 32 un 36.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai *20229913*, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
18.06.2021 13:46
19.06.2021.g. un 22.06.2021.g. - saīsinātā darba diena (SIA “DDzKSU” strādās no plkst.08:00 līdz plkst. 13:00, bez pusdienu pārtraukuma).

23.-27.06.2021.g. – brīvdienas

Priecīgus un līksmus Līgo svētkus!

15.06.2021 16:07
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Cietokšņa ielā blakus Renault centram,/Dauga/vpilī, kurus
veiks SIA “Būvmehanizācija D”, 28.06.2021.no plkst. 08:30 līdz
plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Vienības ielā 38, 42, 42a.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

15.06.2021 16:06
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_Vienības ielā (Cietokšņa un Balvu ielu
krustojums),/Dauga/vpilī, kurus veiks*SIA “Būvmehanizācija D”,
30.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens
piegāde pēc sekojošām adresēm:

·Vienības ielā 44;

·Cietokšņa ielā 71, 73.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.06.2021 16:05
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Fabrikas ielas posmā no Centrālās ielas līdz Burtnieku
ielai,/Dauga/vpilī, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adresēs:

·Fabrikas ielā 18a.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
15.06.2021 15:55
SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar _ūdensvada remonta
darbiem_ Vienības ielā 40,/Dauga/vpilī, kurus veiks SIA
Būvmehanizācija D, 16.06.2021.no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00
tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošās adresēs:

·Vienības ielā 40.

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās,
lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr.
65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir
orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.