Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
16.02.2021 15:51
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde paziņo, ka 2021.gada 29.janvārī nozīmētā dalībnieku sapulce tiek pārcelta uz 2021.gada 12.februāri plkst.11.00, nemainot norises vietu. Tiks papildināta dalībnieku sapulces darba kārtība un tiks izskatīti sekojošie jautājumi:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025. gadam apstiprināšana.
3. Par budžeta un rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšanu.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.