Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
13.04.2021 11:06

Nepārņemtajām dzīvojamām mājām pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Obligātos izdevumus par dzīvojamās mājas remontu, kā arī maksājumu par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas remonta darbiem tāmē ietver, ja vizuālajā pārbaudē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti dzīvojamās mājas bojājumi (neapmierinošs tehniskais stāvoklis). Gadījumā, ja SIA “DDzKSU” veicot apsekošanu konstatēs bojājumus konstruktīvajos elementos (jumtā, cokolā u.tml.) vai inženierkomunikācijās (ūdensapgādes, siltumapgādes sistēmās u.tml.) SIA “DDzKSU” būs spiesta iekļaut izdevumus, kas saistīti ar remontdarbu veikšanu iekļaut apsaimniekošanas maksas tarifā 2022.gadam.
Pārņemot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, Jūs varat risināt šo jautājumu un pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, nododot tās SIA “DDzKSU”. Tādejādi Jums būs iespēja atteikties no piedāvāto dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas un pieņemt lēmumu par atšķirīgu plānojuma izmaksu noteikšanu, veikšanas laiku un finansējuma sadalījumu par gadiem.
Lai pieņemtu lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu ir nepieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku sapulci vai aptauju un parakstīt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Sapulci/aptauju ir tiesīgs ierosināt ikviens dzīvokļa īpašnieks vai mājas pārvaldnieks (SIA “DDzKSU”. Savukārt SIA “DDzKSU” sniegs visu nepieciešamo informāciju sapulces/aptaujas organizēšanai. Kā arī, informācija ir pieejamā SIA “DDzKSU” mājas lapā.
Gadījumā, ja lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu netiks pieņemts, ar 2022.gada 1.janvāri stāsies spēkā apsaimniekošanas maksas tarifs, kas ietvers sevī dzīvojamās mājas nepieciešamo remontdarbu izmaksas. Apsaimniekošanas maksas tarifs 2022.gadam tiks publicēts SIA “DDzKSU” mājas lapā līdz 2021.gada 15.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.408.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “DDzKSU” specialistiem:
- 65407261;
- 65407282;
- 65407291.