Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
26.07.2021 12:00
Precizējot 2021.gada 20.jūlija paziņojumu Nr.1.12/0281 par dalībnieku sapulces sasaukšanu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) paziņo, ka 2021.gada 4.augustā plkst.10.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, notiks dalībnieku sapulce ar sekojošo darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu.
3. SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.–2020.gada plāna izpilde.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un
kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai
stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo
nosacījumu grozījumu saskaņošana.
5. Par aizdevuma līguma slēgšanu.