Global site tag (gtag.js) - Google Analytics Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums
22.09.2021 07:50
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums” turpina aicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības. Tas ir nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki turpmāk paši varētu noteikt, kādi darbi veicami viņu mājā un kāds būs to finansējuma avots. Nepārņemtajām dzīvojamām mājām sākot ar nākamo gadu var mainīties pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa, un dažos gadījumos tā var diezgan būtiski atšķirties no pašreizējās.
Tas, ka dzīvokļu īpašniekiem jāpārņem viņu mājas pārvaldīšanas tiesības, nav pašvaldības vai apsaimniekojošās organizācijas iegriba. To nosaka likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (https://likumi.lv/ta/id/35770-par-valsts-un-pasvaldibu-dzivojamo-maju-privatizaciju), kas stājās spēkā vēl 1995.gada 27.jūlijā. Tomēr, pārņemšanas procedūra joprojām nav nokārtota 330 no gandrīz 800 SIA “DDzKSU” apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, par ko uzņēmumam regulāri atgādina Valsts kontrole.
SIA “DDzKSU” ik gadu veic māju tehnisko apsekošanu un vizuālo pārbaudi un uz tā pamata nosaka, kādi remonta un uzturēšanas darbi ir veicami katrā no ēkām. Pašlaik šādu darbu veikšana un to finansējuma avoti tiek saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem. Sākot ar nākamo gadu, iespēja atteikties no piedāvātajiem dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbiem un pieņemt lēmumu par to apmaksas kārtību un veidiem būs tikai tām mājām, kas pārņems pārvaldīšanas tiesības. Tas neuzliek nekādus papildus pienākumus, toties ļauj pašiem pieņemt saimnieciskus lēmumus un arī pretendēt uz Daugavpils pilsētas pašvaldības un ALTUM līdzfinansējuma saņemšanu.
Savukārt tām mājām, kuras to nebūs izdarījušas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa no 2022.gada 1.janvāra tiks aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Proti, gadījumā, ja SIA “DDzKSU” veicot apsekošanu konstatēs bojājumus konstruktīvajos elementos vai inženierkomunikācijās, uzņēmums būs spiests iekļaut ar remontdarbu veikšanu saistītos izdevumus apsaimniekošanas maksas tarifā. Turklāt, šādām mājām visu darbu izmaksas būs jāsedz pilnā apmērā, bez līdzfinansējuma piesaistīšanas iespējas.
Apsaimniekošanas maksas tarifs 2022.gadam tiks publicēts SIA “DDzKSU” mājas lapā no 2021.gada 15.oktobra atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.408. Taču iedzīvotājus, īpaši tos, kuru mājās nepieciešami remonti, kas prasa ievērojamus naudas ieguldījumus, aicina izpētīt situāciju un uzsākt mājas pārvaldīšanas pārņemšanu savlaicīgi.
Iespēja pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības saglabāsies pēc 2021.gada 15.oktobra sešu nedēļu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.408 noteiktajai kārtībai.
Lai pieņemtu lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ir nepieciešams organizēt dzīvokļu īpašnieku sapulci vai aptauju, saņemt 50% + 1 dzīvokļu īpašnieku piekrišanu un parakstīt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Sapulci/aptauju ir tiesīgs ierosināt ikviens dzīvokļa īpašnieks vai mājas pārvaldnieks (SIA “DDzKSU”). Savukārt SIA “DDzKSU” sniegs visu nepieciešamo informāciju sapulces/aptaujas organizēšanai.
Lai saņemtu pilnu informāciju par to, kāda ir situācija konkrēti jūsu mājā, kā ir iespējams organizēt iedzīvotāju aptauju, kā arī visu pārējo ar mājas pārvaldīšanas pārņemšanas procesu saistīto jautājumu gadījumā var griezieties pie DDzKSU speciālistiem, zvanot pa tālr. 65407287, 65407280. 65407282, 65407291.
Visa nepieciešamā informācija ir pieejama arī SIA “DDzKSU” mājas lapā www.ddzksu.lv .