16.03.2022 14:51
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 30.martā, plkst.10:00, ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par budžeta un rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšanu.