Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
13.02.2023 15:51
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, izpildot noteikto 2009.gada 28.maija nolikumā Nr.5 „Norēķinu kārtība par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu apsaimniekošanu un kopīpašumā esošo daļu uzturēšanu” (turpmāk tekstā – nolikums), ņemot vērā 2016.gada 13.oktobra Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu Nr.552 par grozījumiem nolikumā, nosūta pielikumā informāciju par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošanu – Imperatora ielā 3 – 61, Daugavpilī uz 1 lp.
2023.gada 30.janvārī

2023.gada 30.janvārī

 

Nr.p/k

Namu pār-

valdes Nr.

Adrese

Platība

Istabu skaits

Stāvs

Ērtības

Apsaimniekoš. tarifs dzīv. mājā uz dzīv. nodoš. brīdi

bez PVN / m2 mēnesī

Dzīvokļa atbrīvošanas datums un pamats

1.

I

Imperatora ielā 3 - 61

16.80/30.20

 

1 istaba

 

4.st.

visas

0.3222

27.01.2023.

Līgums ir izbeigts