Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
22.03.2024 09:59
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu un ievērojot nepieciešamību nodrošināt kapitālsabiedrības darbības efektivitāti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā SIA) valde sasauc dalībnieku sapulci Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 27.martā, plkst. 10.00, ar šādu darba kārtību:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu slēgt aizdevuma līgumus.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.
4. SIA budžeta plāna grozījumu saskaņošana.