Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100
11.04.2024 10:10
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" pārslēdz dzīvojamās telpas īres līgumus. Līdzšinējo beztermiņa līgumu vietā tagad līgumi tiek slēgti uz noteiktu laiku - ne vairāk kā uz 10 gadiem. Pamats šīm darbībām ir grozījumi Dzīvojamo telpu īres likumā, kas stājās spēkā 2021. gadā. Grozījumi skar līgumus, kas tika noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim.

SIA "DDzKSU" aicina savus klientus līgumus pārslēgt līdz 2024. gada 31. jūlijam - pretējā gadījumā uzņēmums būs spiests vērsties tiesā strīda izšķiršanai.

Līgumu var pārslēgt personīgi, ierodoties uzņēmuma Abonentu daļā Liepājas ielā 21 (105. kab.).
"Ja klientam un viņa ģimenes locekļiem ir elektroniskais paraksts, tad viņš var pieprasīt atsūtīt līgumu uz e-pastu. Visu pašvaldības dzīvokļa iemītnieku paraksti nepieciešami, jo visiem ģimenes locekļiem ir vienādas tiesības ar dzīvokļa īrnieku. Īrnieka nāves gadījumā līgums tiek pārslēgts ar viņa ģimenes locekli. Par nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem parakstās vecāki vai likumiskie pārstāvji", skaidro SIA "DDzKSU" Abonentu nodaļas vadītāja Ludmila Fedosova.

Papildus informācija pa tālr. 654 07288, 654 07291 (Abonentu nodaļa).

Daugavpils pašvaldība atgādina pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, ka viņiem ir iespēja ar izdevīgiem nosacījumiem izpirkt dzīvokļus (gadījumā, ja dzīvoklis ir ar tiesībām uz privatizāciju). Dzīvokli izpērk par tirgus cenu, kuru nosaka pašvaldības noteiktais sertificēts vērtētājs. Dzīvokļa izpirkšana iespējama arī uz nomaksu līdz 5 gadiem. Sīkāka informācija pieejama šeit - https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/pasvaldibas-dzivoklu-irniekiem-atgadina-par-iespeju-izpirkt-sos-majoklus
vai pa tālruņiem - 654 04352, 654 04321 (Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašumu pārvaldīšanas departaments).