Abonentu daļa: 80007287 | Avārijas dienests: 80076100

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā rīkoties, ja izveidojies dzīvokļa īres maksas parāds?

Lai atrisinātu jautājumu par parāda dzēšanu vai tā samaksas termiņa pagarināšanu, jāgriežas 102. kabinetā.

Kur var saņemt izziņas:
- par īres un apsaimniekošanas maksas parādu;
- par deklarēto dzīvesvietu?

Izziņu par īres un apsaimniekošanas maksas parādu var saņemt Abonentu daļa 105.kab.
Izziņu par deklarēto dzīvesvietu: - izziņu par ģimenes sastāvu iesniegšanai Sociālai palīdzībai var saņemt Abonentu daļa 105.kab. Izziņu par deklarēto dzīvesvietu ir nepieciešams saņemt “Iedzīvotāju dzīves vietas reģistrācijas nodaļā”, Kr.Valdemāra ielā 1 (16.kab.), tālr. 654-04328

Kur var noslēgt līgumu par dzīvojamo telpu īri?

Lai noslēgtu līgumu par dzīvojamo telpu īri ir jāgriežas Abonentu daļā (105.kab.), līdzi ņemot Daugavpils pilsētas domes lēmuma izrakstu, pasi.

Kur jāgriežas dzīvokļa īpašnieka maiņas gadījumā?

Līdzi ņemot pasi un darījumu apliecinošu dokumentu jāgriežas Abonentu daļā (105.kab.)

Kā rīkoties dzīvokļa applūdināšanas gadījumā un kā novērtēt radīto materiālo zaudējumu?

Ja dzīvoklis ir applūdināts vai appludina, ir nepieciešams steidzīgi izsaukt avārijas dienestu, tālr. 65476100. Pēc avārijas situācijas likvidēšanas, avārijas dienesta darbinieki sastādīs uz vietas aktu par aizliešanu un sniegs Jums vienu eksemplāru. Tāmi par nodarītajiem zaudējumiem ir jāpasūta pie sertificēta speciālista.

Ko darīt, ja ir jāpārplāno dzīvoklis?

 

Kā rīkoties, ja ir nepieciešams kāpņu telpas kosmētiskais remonts, jumta seguma, apgaismojuma remonts?

Dotais jautājums ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolā ar 50%+1 dzīvokļu īpašnieku balsu, attiecīgi dzīvokļu īpašnieku protokolā aprunājot par kādiem līdzekļiem tiks veikti augstākminētie darbi. Ja lēmums būs pozitīvs SIA “DDzKSU” rīkos iepirkumu procedūru kāpņu telpu kosmētiskam remontam un tāme Jums tiks sniegta saskaņošanai.

Kā rīkoties, ja ir konstatēti cauruļu bojājumi?

Par to ir jāinformē avārijas dienests – 654-76100.

Ko nozīmē brīdinājums par izlikšanu no dzīvojamām telpām?

Izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Gadījumos, kad izīrētājam nav zināma īrnieka atrašanās vieta, prasību var celt, ja mēnesi iepriekš laikrakstā “Latvijas vēstnesis” ir publicēts brīdinājums.

Kam jāuzkopj kāpņu telpas?

Iedzīvotāju pienākums ir uzkopt kāpņu telpas ar paša spēkiem.

Kā izlemt jautājumu par koku nozāģēšanu un zaru apgriešanu? 

Jautājums par koku un koku zaru nociršanu ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē ar 50%+1 dzīvokļu īpašnieku balsu. Ja lēmums ir pieņemts pozitīvi jāsniedz protokols SIA “DDzKSU”, šo protokolu SIA “DDzKSU” pārsūtīs Komunālai pārvaldei izskatīšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, saskaņā ar LR pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Ja tiks sniegta ciršanas atļauja, SIA “DDzKSU” veiks šo koku un koku zaru nožāģēšanu

Kā uzstādīt cirkulācijas sūkni, lai mājā patstāvīgi būtu karstais ūdens? 

  • mājas īpašnieku sapulcē jānoformē sapulces protokols vai nepieciešams iesniegums sūkņa uzstādīšanai, ko parakstījis mājas vecākais (ja ir pilnvara no iedzīvotājiem);
  • inženierdienests veic aprēķinu un izvēlas sūkņa marku (veidu). 

Kur griezties, lai veiktu mājas pagrabtelpā dezinfekciju, deratizāciju (no blusām, pelēm u.c.)? 

  • dezinfekcijas un deratizācijas veikšanai nepieciešams uzrakstīt iesniegumu SIA “DDzKSU”
  • dezinsekcija notiek saskaņā ar sastādīto grafiku divas reizes gadā 

Vēlos uzstādīt dzīvoklī elektroplīti kas man tam nepieciešams?

Sakarā ar to, ka esošie mājās iekšējie tīkli nav domāti elektroplīts uzstādīšanai, uzstādīt elektroplīti drīkst tikai pēc atļautās slodzes palielinājuma dzīvoklī, kas saistīts ar noteiktiem materiālajiem izdevumiem.
Konsultāciju jautājumā par elektroplīts uzstādīšanu dzīvoklī var saņemt pie SIA “DDzKSU” pa tel.              , Liepājas ielā 21, Daugavpilī.

Kur zvanīt ja mājas iedzīvotājiem ir pretenzijas pret SIA “DDzKSU” sētnieku darbu?

Sētnieku pretenziju gadījumā nepieciešams zvanīt: 1.NAI - Imantas ielā 35a, t.65425441, 65425130, 2.NAI - Inženieru ielā 9, t.65444031, 65442702, 3.NAI - Kauņas ielā 7, t.65437044, 65431939

Kur griezties mājas iedzīvotājiem, lai izvestu celtniecības atkritumus un vecās mēbeles?

Nepieciešams griezties pie SIA "AADSO" pa telefonu 654-49033,29636728 , A/S “Daugavpils Spec.ATU” pa telefonu 654-44570  vai zvanīt SIA “DDzKSU” 1.NAI - Imantas ielā 35a, t.65425441, 65425130, 2.NAI - Inženieru ielā 2a, t.65444031, 65442702, 3.NAI - Kauņas ielā 7, t.65437044, 65431339.
Pakalpojums ir maksas.
Samaksa tiek noteikta papildus.

Kāds ir ūdensskaitītāju pārbaudes periodiskums?

2007.gada 09.janvāra LR MK Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu Nr.40 nosaka, ka ūdens patēriņa skaitītāju periodiskums ir ne retāk kā reizi četros gados (pielikums p.4.4.),
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” p.17.8. šajā laika periodā par ūdens patēriņu dzīvoklī tiek aprēķināts – ne vairāk kā 10 m3 mēnesī par katru dzīvoklо dzīvojošu personu, ievērojot 19.p.

Kas ir tiesīgs veikt ūdensskaitītāju montāžu un demontāžu?

Veikt darbus, kas saistīti ar ūdensskaitītāju nomaiņu drīkst jebkura licenzēta firma.
Ja Jūs esat SIA “DDzKSU” abonents, varat griezties abonentu nodaļā 105.kab.lai saskaņotu ūdensskaitītāju nomaiņas laiku.
Apmaksa notiek saskaņa ar kalkulāciju.

Kad ieslēdz un atslēdz apkures sistēmu? Kurš par to pieņem lēmumu?

SIA “DDzKSU” saņem iesniegumu no iedzīvotājiem ar lūgumu atslēgt vai pieslēgt apkures sistēmu. Lēmumu pieņem dzīvokļu īpašnieku un īrnieku kopsapulcē, vai arī to var iesniegt mājas vecākais, ja viņam/viņai ir tāda pilnvara. Apkures atslēgšana vai pieslēgšana var notikt arī pēc iedzīvotāju uzstādītiem parametriem.

Kāds ir sētnieka darba grafiks?

No 1.marta līdz 30.septembrim no 6:00 līdz 10:00 un no 13:00 līdz 16:00.
No 1.oktobra līdz 29.februārim no 7:00 līdz 11:00 un no 13:00 līdz 16:00

Kas ir nepieciešams, lai samainītu koda slēdzeni ieejas durvīs?

Koda slēdzenes uzstādīšana notiek pēc iesnieguma saņemšanas (kurā jābūt arī visu iedzīvotāju parakstiem). Nepieciešams uzrakstīt kā tiks veikta apmaksa par slēdzeni. Darbs tiks apmaksāts no apsaimniekošanas līdzekļiem.

Kur ir jāgriežas, ja nestrādā ielas apgaismojums?

Nepieciešams zvanīt SIA “Labiekārtošana-D”, tālr. 654-22077, 22001150.

Kas jādara, lai samainītu ieejas durvis kāpņu telpā?

Dotais jautājums ir jālemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolā ar 50%+1 dzīvokļu īpašnieku balsu, attiecīgi dzīvokļu īpašnieku protokolā atrunājot par kādiem līdzekļiem tiks veikti augstākminētie darbi. Ja lēmums būs pozitīvs SIA “DDzKSU” izstrādās un saskaņos Daugavpils pilsētas būvniecības un plānošanas departamentā duvju skici (kurā būs durvju rasējums, izmantojamais krāsu tonis un durvju materiāls) un rīkos iepirkumu procedūru durvju nomaiņai un tāme Jums tiks sniegta saskaņošanai.

Kur un kā var noslēgt apsaimniekošanas līgumu?

Apsaimniekošanas līgumu var noslēgt SIA “DDzKSU” abonentu nodaļā (Liepājas ielā 21, 105.kab.). Līdzi jāņem pasi, Zemesgrāmatas oriģināls (ja ir pirkuma/pārdošanas līgums, maiņas līgums utml.).
Abonentu nodaļas pieņemšanas laiks: pirmdiena un ceturtdiena 8:00 – 18:00, otrdiena un trešdiena 8:00 - 17:00, piektdiena 08:00 – 12:00

Ja iedzīvotājs kādu laiku nedzīvo dzīvoklī (vai ir miris), vai ir iespēja noņemt apmaksu par apsaimniekošanu?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka:

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku (MK noteikumu 28.punkts).

Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis pārvaldnieku par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas( MK noteikumu  29.punkts).

Kopš 2014. gada novembra dzīvokļu īpašniekiem par atkritumu izvešanu nav jāmaksā visiem vienādi, bet gan proporcionāli viņu īpašumā deklarēto personu skaitam. Noteikumi vairs neparedz atvieglojumus aizbraukušajiem vai prombūtnē esošajiem.

Dzīvoklī deklarētās personas nāves gadījumā, SIA “DDzKSU” automātiski veic pārrēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa sniedz informāciju par mirušām personām 2 reizes mēnesī.

Kas ir nepieciešams apkures ierīču nomaiņai? 

  • pasūtīt projektu pie sertificētā projektētāja (informāciju var saņemt SIA "DDzKSU" tehniskajā daļā);
  • pēc izstrādātā projekta saskaņošanas ar SIA "DDzKSU", iedzīvotāji var izpildīt montāžas darbus ar saviem spēkiem, pasūtot apkures noliešanu (nepieciešams rakstisks iesniegums). 
  • Montāžas darbus var izpildīt arī SIA "DDzKSU" speciālisti kā maksas pakalpojumu, pēc rakstiska iesnieguma;
  • pēc darbu izpildes SIA "DDzKSU" speciālisti veiks jauno apkures ierīču atbilstības pārbaudi projektam un piepildīs apkures sistēmu ar ūdeni, montāžas kvalitātes pārbaudei;
  • SIA "DDzKSU" tehniskās daļas tālruņi 654-34043, 654-07273.

Kas ir nepieciešams satelītantenas uzstādīšanas saskaņošanai?

Lai saskaņotu satelītantenas uzstādīšanu, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāgriežas SIA "DDzKSU" ar īpašnieku kopsapulces protokolu, kurā ar vairāk par 51% balsu ir pieņemts lēmums par īpašnieku piekrišanu uzstādīt antenu. Ir vēlams pievienot arī skici ar plānoto satelītantenas uzstādīšanas vietu un stiprinājumu. Pēc saskaņošanas SIA "DDzKSU" nosūtīs protokolu ar piezīmi "Saskaņots" un vēlamajiem remontdarbiem, kurus ir jāuztaisa pēc antenas uzstādīšanas.

Uz kāda dokumenta pamata tiek aprēķināta „ūdens starpība”?

Ūdens starpība tiek aprēķināta pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punktu.

Kādi ir „ūdens starpības” veidošanās iemesli?

- bojātas santehniskās ierīces dzīvokļos;
- ūdens zagšana, pielietojot mehānisko iedarbību uz skaitītājiem;
- neprecīza ūdens skaitītāju rādījumu apaļošana;
- nesavlaicīga un neregulāra ūdens skaitītāju rādījumu nodošana;
- faktiskā ūdens patēriņa noslēpšana/samazināšana;
- plašs dzīvokļu skaitītāju rādījumu nolasīšanas diapazons.

Kādus darbus veic SIA „DDzKSU” „ūdens starpības” daudzuma samazināšanai?

Reizi četros gados mājas ūdens skaitītāju pārbaudi veic ūdens piegādātājs SIA „Daugavpils ūdens”.
Par ūdensapgādes sistēmu cauruļvadu stāvokli atbild SIA „DDzKSU” speciālisti, veicot pagraba telpu apsekošanu atbilstoši izstrādātajam grafikam. Gadījumā, ja mājā nav pagrabtelpu un cauruļvadi ir izvietoti zemgrīdas kanālā, tiek veikta sistēmas blīvuma pārbaude un, ja tiek noteikta vieta, kur notiek ūdens sūce, grīda tiek atklāta un tiek veikts sistēmas remonts par tehniskās apsaimniekošanas līdzekļiem. Tādā gadījumā, ja nav iespējams tieši noteikt sūces vietu, bet cauruļvadi ir avārijas stāvoklī, SIA „DDzKSU” piedāvā mājas dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par sistēmas kapitālo remontu.
Pasākumu veikšana, kas ir saistīti ar nesadalītā ūdens faktoru novēršanu, lielā mērā ir atkarīgi no iedzīvotājiem, kuri var pieņemt lēmumu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē par vienlaicīgu ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu, kā arī ievēlēt pārstāvi – energopārvaldnieku, kurš sekos ūdens skaitītāju rādījumu pareizai nodošanai vai veiks citus pasākumus.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 30.punktam „Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks sešu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot”.
SIA „DDzKSU” kontrolieri veic dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaudi atbilstoši izstrādātajam grafikam.
Faktisko datu precizēšanai par ūdens patēriņu SIA „DDzKSU” katru mēnesi nosūta paziņojumus iedzīvotājiem, kuri 3 mēnešus pēc kārtas neiesniedz savus ūdens skaitītāju rādījumus. Paziņojumā tiek atgādināts par nepieciešamību iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus, norādot faktisko ūdens patēriņu, jo pretējā gadījumā aprēķins tiek veikts pēc vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem 3 mēnešiem.
Sākot no 2009.gada aprīļa katru mēnesi rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem tiek publicēts paziņojums par ūdens skaitītāju ierīču verifikācijas termiņa beigām, kā arī tiek nosūtīti paziņojumi-atgādinājumi par nepieciešamību savlaicīgi verificēt ūdens skaitītāju ierīces.
Efektīvākais problēmas risinājums ir vienas klases skaitītāju vienlaicīga uzstādīšana, ar tālvadības nolasīšanu, visos mājas dzīvokļos.
Papildus informācijas saņemšanai lūdzam griezties SIA „DDzKSU” tehniskajā daļā (654-07273, 654-34043).